Startpaket Arbetsmiljö

Starpaket arbetsmiljö är en grund där ni får de delar som krävs för er verksamhet. Beroende på hur många medarbetare ni är samt vilken verksamhet ni bedriver. Säkerställer att ni lever upp till gällande arbetsmiljölagstiftning. Paketet innehåller:

Riskinventering och riskbedömning – vi hjälper er att granska och dokumentera de risker som förekommer inom er verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy- tillsammans med er skapar vi en för er verksamhet anpassad arbetsmiljöpolicy.

Säkerhetsföreskrifter och riktlinjer – vi hjälper er att skapa de styrande dokument som krävs för er verksamhet.

Avvikelsesystem- vi hjälper er att skapa ett system så att ni fångar upp och åtgärdar tillbud och olyckor.

Skyddsrond – vi hjälper er att skapa rimliga rutiner och checklistor för det årliga skyddsrondsarbetet.

Övrig dokumentation och rutiner – vi hjälper er att skapa de övriga rutiner och dokumentation ni behöver för att leva upp till gällande krav.

Lägg gärna till:

Grundläggande arbetsmiljöutbildning – en utbildning för personalen som går igenom reglementen och lagar. Vi väver också in de rutiner och riktlinjer ni har i ert arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljömål- vi hjälper er att skapa rimliga mål inom arbetsmiljöområdet.

Top