Arbetsmiljö

Sverker är vår främste expert inom arbetsmiljöfrågor och kan assistera er mot en certifering mot OHSAS 18001 och AFS 2001:01

Sverker är vår främste expert inom arbetsmiljöfrågor och kan assistera er mot en certifering mot OHSAS 18001 och AFS 2001:01

Certifiering enligt AFS 2001:1 och OHSAS 18001

Alla verksamheter bör leva upp till kraven som finns i Arbetsmiljölagen samt tillhörande förordning AFS 2001:1. Det som efterfrågas i förordningen AFS 2001:01 är att verksamheterna ska ha ett arbetsmiljöledningssystem. Detta innebär att verksamheten ska systematisera sitt arbetsmiljöarbete och ha tydliga rutiner, utföra riskanalyser, ha uppföljningsmöten, utbildningar samt följa upp alla tillbud och eventuella olyckor. Kraven är tydliga och relativt långtgående.

Vi kan assistera alla slags verksamheter i att leva upp till de lag och författningskrav som berör just Er verksamhet.

Vissa verksamheter har det kravet att de även ska certifiera sitt arbetsmiljöarbete. Detta för att mot sina kunder kunna visa upp att de verkligen lever upp till gällande krav. Idag finns framförallt två olika slags certifieringar på arbetsmiljöområdet nämligen AFS 2001:01 och OHSAS 18001. För att ni ska kunna certifiera er enligt AFS 2001:01 räcker det egentligen med att ni lever upp till de krav som ni enlig lag ska följa men att ert arbete också ska granskas och godkänns av en tredje part.

OHSAS 18001 är en internationell standard där kraven är liknande som för AFS 2001:01 men som även fokuserar lite mer på era interna arbetsmiljömål samt på att ni har koll på de författningskrav som berör er verksamhet.

Vi kan assistera er i arbetet att certifiera er enligt AFS 2001:01 och/eller OHSAS 18001.

Att bedriva ett systematiskt och välfungerande arbetsmiljöarbete och kanske även certifiera verksamheten kan öka verksamhetens attraktionskraft såväl mot anställda som beställare och sjukskrivningar/sjukskrivningskostnader kan minska.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte så lyssnar vi av era behov och berättar mer. Vi har våra kontor i Västerås och Nyköping men vi verkar över hela landet.

Top