Revisioner

Revisioner

Vi kan göra revisioner hos er verksamhet. Revisioner kan göras av olika anledningar. Dels är interna revisioner ett krav inom miljö- och kvalitetsledningssystemen. Dels kan de göras bara för att granska och förbättra er verksamheten. Enligt ISO standarder ska verksamheten kritiskt granskas årligen med följd att verksamheten förbättras ytterligare. Vi kan internrevidera er verksamhet enligt ISO 14001:2004 samt ISO 9001:2008.

Vi kan även revidera er verksamhet i syfte att nå rena kvalitetsförbättringar inom ett bestämt område. Ibland kan det vara bra att någon utomstående ser med nya ögon på delar av er verksamhet för att hitta ytterligare förbättringsområden. Kritiska frågor kan förebygga framtida problem och ge nya synvinklar på verksamheten.

Kommentera

Top