Så går det för Sveriges miljömål.

Läs den nya rapporten från Naturvårdsverket.

Hela samhället behöver öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030. Trenden för fem av målen är negativ. Två av målen har en positiv trend. De som har positiv trend är Frisk luft och Bara naturlig försurning.

 

Läsa själva rapporten här:

file:///C:/Users/sverker/Downloads/978-91-620-7033-5.pdf

Mer från Sveriges miljömål:

https://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/uppfoljning-av-miljomalen/arlig-uppfoljning-2022/

 

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping