Hållbarhetsredovisning

Håll koll på ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser.

Hållbarhet, enligt GRI Standards, där man visar hur man jobbar med sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor, har blivit en allt viktigare fråga i samhället och kraven på att företagen bidrar till en hållbar utveckling ökar därför. Vi på HUAros leder er igenom arbetet för en tydlig hållbarhetsredovisning efter senaste GRI Standards. 

Ett bra verktyg att redovisa sitt hållbarhetsarbete är via hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Den senaste versionen heter GRI Standards och ska införas senast i juli 2018. GRI Standards ersätter GRI G4.

Företagens hållbarhetsarbete handlar om hur mänskligheten ska kunna balansera de ekonomiska, sociala och miljömässiga frågorna så att vår långsiktiga överlevnad inte hotas. Många företag har börjat presentera en hållbarhetsredovisning enligt just GRI:s riktlinjer. Hållbarhetsredovisning är ofta frivillig, förutom för bland annat statliga bolag.

För en hållbar ekonomi, miljö och social dimension.

En hållbarhetsredovisning är en redovisning av ett antal miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter som företagen själva kan välja ut. Hur den ser ut och vilka aspekter som tas upp varierar beroende på företagens verksamhet samt deras syn på syftet med hållbarhetsredovisningen. Företagen kan använda sin hållbarhetsredovisning dels för att tillfredsställa intressenternas informationsbehov och dels för att öka sin legitimitet hos intressenter, media och allmänhet.

Varför hållbarhetsredovisning?

Undantaget miljöbalken finns idag ingen lagstiftning som kräver att privata bolag ska arbeta med redovisningar kring hållbarhetsaspekter. Så, varför är idag så viktigt med hållbarhetsredovisning? I takt med samhällets ökande medvetenhet kring hållbarhetsfrågor har hållbarhetsredovisning blivit en central betydelse för ett företags överlevnad. Företagen idag vill påvisa transparens med ett positivt laddat varumärke och media kan väcka allmänhetens intresse för hållbarhetsområdet och ifrågasätta företagens agerande kring tillämpningen av hållbarhetsarbetet och den efterföljande redovisningen. Intressenternas, konkurrensförhållandets och enskilda kritiska händelsers påverkan är faktorer som ställs i fokus. Detta sammantaget påverkar företagens hållbarhetsindex och -rankningar och därmed även företagens affärer.  

Användandet av GRI:s riktlinjer inom hållbarhetsarbetet underlättar även interaktionen med affärspartners eftersom det finns en gemensam etisk plattform att utgå ifrån. Idag spelar hållbarhetsarbetet och även hållbarhetsrapporterna en viktig roll då företagen kontinuerligt måste upprätthålla sin legitimitetsstatus genom att främja överensstämmandet mellan sina egna och det omgivande samhällets värderingar. Om hållbarhetsarbetet är dåligt får företaget negativ kritik från både samhälle och intressenter dessutom får företaget svårare att göra affärer med andra företag.

Hållbarhetsredovisning = god marknadsföring

Hållbarhetsredovisning är också ett sätt att marknadsföra sig. Företag och organisationer är måna om att visa upp sitt miljötänk och sitt sociala ansvarstagande. Många kunder är nöjda med denna utveckling då de finner riktlinjerna för hållbarhetsredovisning användbara, samt att detta ökar jämförbarheten mellan olika företags hållbarhetsredovisning. Även konkurrenters agerande på hållbarhetsområdet kan påverka det enskilda företaget då företagen ofta hämtar inspiration från varandra. Om ert företag har en god hållbarhetsredovisning med tydlig hållbarhetsrapportering stärks ert företags position på marknaden jämte dina konkurrenter och ni får automatiskt positiv marknadsföring vilket även stärker ert varumärke och image.

Tagged under