Vår integritetspolicy och GDPR

Vilka vi är och där denna policy gäller

Vår webbplatsadress är: https://huaros.se och det är under detta som vår integritetspolicy gäller.

Personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Genom att besöka vår webbplats godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. HUAros ABs ändamål med att registrera dina surfing uppgifter är att optimera bildhantering samt speeden på sajten.

Personuppgifter vi behandlar

Vi samlar INTE in några direkta personuppgifter när du besöker vår webbplats. De uppgifter som du själv uppger, såsom namn och e-postadress när du registrerar ett Användarkonto hos oss, anmäler dig t.ex. nyhetsbrev eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.

Varför vi behandlar personuppgifter

HUAros AB behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra olika digital tjänster och funktioner. Dina uppgifter används inte till något annat än kommunikation med dig, eller mellan HUAros AB medarbetare internt. Uppgifternas kan bestämmas, raderas och underhållas av användaren själv.

Behandling för vilken vi är personuppgiftsansvarig

HUAros AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du anförtror oss i följande situationer: Besöker vår hemsida och accepterar cookies. När du registrerar ett användarkonto på huaros.se, när du bokar någon av våra tjänster eller har andra kundärenden hos oss. Dessa uppgifter utgör s.k. harmlösa personuppgifter. Utöver detta kan Användarna i sina uppdragsbekräftelser tillföra egna personuppgifter. För sådana uppgifter blir HUAros AB personuppgiftsbiträde.

Behandling för vilken användaren är personuppgiftsansvarig

Användaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i relation till Användarens nyttjande av Tjänsten. HUAros AB är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. Det åligger därför Användare att se till att Användare har laglig grund för behandling av personuppgifter och att övriga krav i dataskyddslagen iakttas. Ett exempel på detta kan vara när en Användare bifogar ett CV. Ett annat exempel kan vara uppgifter avseende ansvariga personer i ett företag eller en upphandling.

Förhållandet till offentlighetsprincipen

Offentliga upphandlingar och tillkommande anbud till svenska myndigheter utgör som huvudregel allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut av dessa myndigheter. Personuppgiftsansvariga har därför små möjligheter att radera eller rätta felaktig personuppgift i sådana handlingar.

Med vilka vi delar personuppgifter med

Som huvudregel delar HUAros AB inga personuppgifter med tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

HUAros AB sparar dina uppgifter så länge du är användare och det är nödvändigt för att uppnå ändamålen med våra tjänster. Den registrerade kan själv radera sitt Användarkonto och de uppgifter användaren lämnande när kontot upprättades. Sådant underhåll och/eller radering kan ske när som helst, året runt. Om du avregistrerar dig från Tjänsten tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Dina rättigheter

Personer som har ett användarkonto på HUAros AB har enligt dataskyddslagen rätt att en gång om året begära information från oss om vilka personuppgifter om dig, där Företaget är personuppgiftsansvarig, som vi behandlar. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort uppgiften. I de fall där HUAros AB är personuppgiftsbiträde är det alltid den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att rätta en felaktig personuppgift. Om man som registrerad vill ändra en sådan felaktig uppgift får den registrerade kontakta personuppgiftsansvarige.

Vårt ansvar?

HUAros AB ska i alla lägen upprätta och bevara de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda samtliga personuppgifter. Vidare ska HUAros AB behandla personuppgifter för vilka bolaget är personuppgiftsbiträde i enlighet med personuppgiftsansvariges instruktioner och dataskyddslagen. HUAros AB äger rätt, avseende personuppgifter för vilka bolaget är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs HUAros AB enligt avtal. HUAros AB ska på begäran informera personuppgiftsansvarige om vilka underbiträden som HUAros AB har anlitat. HUAros AB ska i alla lägen upprätta och bevara de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda samtliga personuppgifter. Vidare ska HUAros AB behandla personuppgifter för vilka bolaget är personuppgiftsbiträde i enlighet med personuppgiftsansvariges instruktioner och dataskyddslagen. HUAros AB äger rätt, avseende personuppgifter för vilka bolaget är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs HUAros AB enligt avtal. HUAros AB ska på begäran informera personuppgiftsansvarige om vilka underbiträden som HUAros AB har anlitat.

Tredje land

HUAros AB varken överför eller behandlar några personuppgifter till tredje land.

Vill du ha mer information?

Har du ytterligare frågor om behandlingen av personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post på info@huaros.se.
HUAros AB, org. nr 556830-2466, med adress Kopparbergsvägen 8,
722 13 Västerås, är personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde för behandlingen av dina personuppgifter.

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping