Internrevisioner

Internrevision för att kvalitetssäkra din verksamhet

Få bättre trygghet och kontroll över era verksamhetsprocesser och se till att ni följer kraven på era ledningssystem med internrevision. Genom välutvecklade revisionsprocesser kan vi, bland annat, internrevidera er verksamhet enligt ISO 45001, AFS 2001:1, ISO 14001 samt ISO 9001.

Årliga revisioner ett krav

Revisioner kan göras av olika anledningar. Dels är interna revisioner ett krav inom miljö- och kvalitetsledningssystemen. Dels kan de göras bara för att granska och förbättra er verksamheten. Enligt ISO standarder ska verksamheten kritiskt granskas årligen med följd att verksamheten förbättras ytterligare. Revisioner är då en väsentlig del i ledningsarbetet för att följa upp att kraven som ställs tillmötesgås, utvärderas och  fungerar i den dagliga verksamheten.

Välutvecklad revisionsmetodik

Vi har välutvecklade processer för revisionsarbetet med revisionsmetodiker som är kopplade mot olika regelverk och standarder. Det gör att vi känner oss trygga med att vi kan få våra kunder att leva upp till de krav som ställs för respektive ledningssystem och standard. Vi reviderar ledningssystem för att bland annat finna förbättringar i arbetsmetoder, mål, processer, riskhantering, roller och överlämningspunkter. Vi ser till att ni följer och klarar av ledningskraven och vi kan internrevidera er verksamhet enligt ISO 45001, AFS 2001:1, ISO 14001 samt ISO 9001:2015.

En internrevisionen kan bland annat innebära att:

  • utvärdera kommande teknologier
  • bedöma risker, effektivitet, etik, kontroller, kvalitet och miljö
  • säkerställa att kontrollerna är tillräckliga för att minska de risker som organisationen kan möta
  • analysera möjligheter

Revision för kvalitetsförbättringar

Vi kan även revidera er verksamhet i syfte att nå rena kvalitetsförbättringar inom ett bestämt område. Ibland kan det vara bra att någon utomstående ser med nya ögon på delar av er verksamhet för att hitta ytterligare förbättringsområden. Kritiska frågor kan förebygga framtida problem och ge nya synvinklar på verksamheten.

Tagged under