Internrevisioner

Interna revisioner för att kvalitetssäkra er verksamhet

Säkerställ välfungerande verksamhetsprocesser och att ni följer standardens krav på era ledningssystem genom återkommande interna revisioner. Genom välutvecklade och testade revisionsprocesser kan vi, bland annat, internrevidera er verksamhet utifrån kraven i ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001

Olika anledningar till internrevisioner

Revisioner kan göras av olika anledningar. Dels är återkommande, ofta årliga, interna revisioner ett krav inom ifall ni är ISO-certifierade. Dels kan de revisioner utföras för att särskilt granska någon verksamhetsdel, underleverantör eller för att hitta förbättringsåtgärder i processer som inte fungerar optimalt. Revisioner är en viktig del i ledningsarbetet för att följa upp att krav som ställs tillmötesgås och att rutiner fungerar i den dagliga verksamheten.

Välutvecklad revisionsmetodik

Vi har välutvecklade processer för revisionsarbetet. Det gör att vi känner oss trygga med att vi kan få våra kunder att leva upp till de krav som ställs i respektive standard. Många verksamheter tar in oss för att utföra interna revisioner istället för att låta egen personal göra det, för att det helt enkelt ger mer. Det är ofta bra att någon utomstående ser på verksamheten för att hitta ytterligare förbättringsområden. Kritiska frågor kan förebygga framtida problem och ge nya synvinklar på verksamheten.

Vi assisterar er också till att planera interna revisioner över en cykel för att säkerställa att ni täcker in alla delar/verksamhetsställen över tid.

Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping